مشخصات مرحوم و سفارش دهنده


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی مرحوم را بنویسید. نام و نام خانوادگی مرحوم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر / مادر مرحوم را بنویسید. نام پدر / مادر مرحوم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد مرحوم را بنویسید. تاریخ تولد مرحوم را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد مرحوم معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/01/29
تاریخ فوت مرحوم را بنویسید. تاریخ فوت مرحوم را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ فوت مرحوم معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/01/29
شعر روی سنگ مزار را بنویسید. شعر روی سنگ مزار را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
متن دلخواه بالای عکس سنگ مزار را بنویسید. متن دلخواه بالای عکس سنگ مزار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رنگ نوشته های سنگ مزار را بنویسید. رنگ نوشته های سنگ مزار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

توضیحات بیشتر:

آیه ی روی کتیبه و یا قرنیزها-در صورت خرید کتیبه(بالاسری) یا قرنیز را بنویسید. آیه ی روی کتیبه و یا قرنیزها-در صورت خرید کتیبه(بالاسری) یا قرنیز را کوچک‌تر از 500 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی سفارش دهنده را بنویسید. نام و نام خانوادگی سفارش دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس سفارش دهنده را بنویسید. شماره تماس سفارش دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس مرحوم را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...